Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Dit zijn de plannen van SZW met de RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) binnen bedrijven moet beter, vindt de overheid. Daarom is in 2020 een meerjarenplan opgesteld om dit te bereiken: het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023. Wat is de stand van zaken?

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023.

Het programma bevindt zich op dit moment in de eerste fase van de uitvoering. In deze fase ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren.

RI&E is verplicht voor iedere werkgever

Elk jaar overlijden in Nederland 4100 mensen als gevolg van hun werk. Om dit te veranderen moet de preventie op de werkvloer verbeterd worden. Daarvoor is het van groot belang dat werkgevers inzicht hebben in de arbeidsrisico’s en hiervoor passende maatregelen treffen. Werkgevers zijn verplicht te beschikken over een actuele RI&E inclusief een bijbehorend plan van aanpak. Opeenvolgende monitors over gezond en veilig werken laten zien dat veel kleine bedrijven niet over een (actuele) RI&E beschikken. Ook blijkt dat van de bedrijven met een RI&E slechts een klein deel de belangrijkste risico’s heeft geïnventariseerd.

Informatievoorziening aangepakt

De informatie over de RI&E-verplichting wordt als versnipperd en niet eenduidig ervaren, zo blijkt uit het rapport.  Voor 2021 wil SZW er voor zorgen dat op overheidswebsites de regelgeving beknopt, eenduidig en uniform uitgelegd word. Ook de informatie die door de samenwerkingspartners wordt aangeboden via hun websites moet daaraan voldoen.

Onduidelijkheid over de minimale eisen

Voor veel bedrijven is niet geheel duidelijk waar een RI&E minimaal aan moet voldoen op het moment van toetsing. Dit komt ook door het terugkerende karakter van de verplichting. De RI&E, inclusief het plan van aanpak, moet worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. In de praktijk leeft het beeld dat deze toetsing een ‘goedkeuring’ inhoudt. Maar dat is niet het geval is. De verplichte toetsing levert een advies van de arbodeskundige op. Daarmee krijgt de werkgever inzicht of de naleving van de RI&E-verplichting op orde is. De verantwoordelijkheid voor een actuele RI&E is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever.

plannen SZW met de RI&E

Nieuwe certificatie-eisen in voorbereiding

SZW is bezig met de voorbereiding van nieuwe certificatie-eisen voor drie gecertificeerde arbokerndeskundigen (art. 14, lid 1 Arbowet). Die nieuwe eisen moeten er voor zorgen dat de arbokerndeskundigen over meer kennis en vaardigheden beschikken voor het toetsen van en adviseren over de RI&E. Ook moet het er toe leiden dat er deskundigheid wordt ingezet die past bij een bepaald arbeidsrisico. Bijvoorbeeld een arbeidshygiënist bij risico’s met gevaarlijke stoffen.

Wat wordt de rol van de bedrijfsarts bij de RI&E?

De nieuwe opzet voor de certificatie van arbodeskundigen levert wel de vraag op wat de rol van bedrijfsartsen dan nog moet zijn. Het is aan de minister om daar onderzoek naar te doen, zo beveelt het rapport aan.

Handhaving op afstand vraagt om verbetering

De Inspectie zoekt naar manieren om de handhaving op de RI&E efficiënter en effectiever in te richten. Daartoe is in 2020 is de pilot ‘administratieve handhaving’ uitgevoerd. Daarbij is zonder fysiek bezoek gehandhaafd. Hierbij zijn de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract schriftelijk opgevraagd. De Inspectie heeft dit ook op afstand beoordeeld op aanwezigheid. Met deze pilot is getest of er zonder inspectiebezoek in het bedrijf gehandhaafd kan worden op de aanwezigheid van de basisdocumenten.

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat deze methode van administratief inspecteren een groot bereik én een efficiëntere manier van inspecteren oplevert. Ondertussen zijn er wel verschillende verbeterpunten die om een oplossing vragen.

Inbouwen van contactmoment is zo’n verbeterpunt

Zo’n verbeterpunt is bijvoorbeeld het inbouwen van een (telefonisch) contactmoment met een inspecteur en het bedrijf voor een effectievere aanpak. Veel MKB-bedrijven weten namelijk nog te weinig over hun RI&E-verplichting. In het gesprek kan de inspecteur onduidelijkheden wegnemen en het belang toelichten. Daardoor is de werkgever waarschijnlijk eerder geneigd tot naleving op papier én in de praktijk. Andere verbeterpunten hebben betrekking op technische en organisatorische vraagstukken.

Te weinig contact tijdens de re-integratie

De Inspectie ontwikkelt de werkwijze door in 2021 en gaat aan de slag met de verbeterpunten die voortkomen uit de evaluatie van de pilot. Vervolgens wordt de werkwijze opgeschaald.

Bron: Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 Risico Inventarisatie en Evaluatie & Arbo Online

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer