Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Meerjarenplan SZW voor verbeteren naleving RI&E: update eerste jaar

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis van elk arbobeleid. Maar al jaren komt het aantal bedrijven wat voldoet aan de wettelijke verplichting van de RI&E niet boven de 50% uit. De naleving is het laagst bij kleine bedrijven. Daarom startte het ministerie van SZW in 2020 een meerjarenprogramma om de naleving van de RI&E te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met een kamerbrief en rapportage informeert de minister over de voortgang in het eerste jaar.

Onderzoek onder kleine bedrijven toont dat sommigen denken dat de RI&E-verplichting niet voor hen geldt. Anderen weten niet op welke manier ze het kunnen aanpakken. MKB is een omvangrijke en lastig te bereiken doelgroep. Om zoveel mogelijk kanalen te benutten waarmee ondernemers te maken krijgen, wordt breed samengewerkt. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de betrokken partijen:

De betrokkenen bij de RI&E in drie cirkels. In de middelste cirkel staat de werknemer en de gezonde en veilige werkplek. De tweede cirkel is de werkgever die een kwalitatieve RI&E hanteert. De buitenste cirkel bevat de stakeholdergroepen: overheid, sociale partners, Steunpunt RI&E, zakelijke dienstverlening en arboprofessionals

Eerste fase: méér bedrijven met een RI&E

In het meerjarenprogramma, dat loopt van 2020 tot en met 2023, ligt de focus in eerste instantie op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en ondersteuning bij het opstellen van de RI&E. Hiervoor zijn drie programmalijnen gestart: communicatie, toepassing en toezicht en handhaving.

1. Communicatie: de bekendheid van de RI&E (verplichting) vergroten

Sinds de lancering van de campagne in september informeert het ministerie bedrijven via radio, social media en publicaties in vakbladen. SZW werkt hierbij samen met verschillende partners waarmee ondernemers in aanraking komen, denk aan financiële dienstverleners, het Verbond van Verzekeraars, Ondernemersplein en brancheorganisaties.

2. Toepassing: zorgen dat bedrijven beter in staat zijn aan de verplichting te voldoen

Deze programmalijn richt zich op informatievoorziening, instrumenten en advisering & toetsing. Zo werd deze flyer met stappenplan ontwikkeld en in 2021 wordt de informatie op de websites zoveel mogelijk gelijkgetrokken. In de loop van dit jaar zal ook www.rie.nl in een overzichtelijker jasje worden gestoken.

In september 2020 startte de pilot ‘Route naar RI&E’: een online wegwijzer voor bedrijven om de RI&E uit te voeren. Het online platform wordt doorontwikkeld en eind 2021 voor het eerst geëvalueerd. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van branche -instrumenten en komt er meer ondersteuning in de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen.

De knelpunten die ondernemers ervaren op het gebied van advisering en toetsing van de RI&E zijn recent bevestigd in het onderzoek ‘Toets de toetser’ van Inspectie SZW. Daaruit blijkt onder andere dat het niet geheel duidelijk is waar een RI&E minimaal aan moet voldoen op het moment van toetsing. Ook leeft in de praktijk het beeld dat toetsing een ‘goedkeuring’ is. Dat laatste is niet het geval: de toetsing richt zich alleen op de naleving van de verplichting in de Arbowet. In de programmalijn wordt verder gewerkt aan de rol, kennis en certificering van de verschillende arbodeskundigen. Het ministerie wil eind 2021 alle mogelijke interventies op dit vlak in beeld hebben.

3. Toezicht en handhaving: effectiever en efficiënter handhaven door Inspectie SZW

In 2020 zijn de sectoraanpak arbozorg en de pilot ‘administratieve handhaving’ uitgevoerd. De sectoraanpak richt zich op sectoren met hoge risico’s en een lage naleving. Zo kregen in 2020 onder andere garagebedrijven en BRZO-bedrijven extra aandacht van de Inspectie SZW. In de pilot ‘administratieve handhaving’ is getest of ook zónder bedrijfsbezoek van de Inspectie gehandhaafd kan worden. Na de eerste evaluatie wordt deze aanpak bijgesteld en opnieuw getest. Zo zal onder andere onderzocht worden of een telefonisch contactmoment tussen de inspecteur en het bedrijf de werkwijze verbetert.

Vervolg: de tweede fase start in 2022

In 2022 verschuift de focus naar het verhogen van de kwaliteit van de RI&E: benutten werkgevers de RI&E goed en beheersen ze de risico’s door tijdig passende maatregelen te treffen.

Meer lezen? Download de kamerbrief en de voortgangsrapportage.

Bron: Steunpunt RI&E

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer