Riepair B.V.

Producten overzicht
Product overzicht

A

Onderzoek ATEX Explosieveiligheid

Bedrijven in Nederland dienen te voldoen aan de verplichtingen uit de ATEX-richtlijn. Dit is een  Europese richtlijn die betrekking heeft op de explosieveiligheid van installaties en bedrijfsonderdelen. Bedrijven dienen in het kader van deze ATEX-richtlijn een Explosieveiligheidsdocument (EVD) op te…

Meer informatie →

Onderzoek Arbeidsmiddelen (RI&E)

Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt kunnen worden zijn zogenaamde arbeidsmiddelen. Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie wordt  globaal gekeken naar arbeidsmiddelen. Vaak is een aanvullende inventarisatie noodzakelijk omdat veel arbeids­middelen bij het gebruik specifieke risico’s met zich mee…

Meer informatie →

B

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en de cultuur…

Meer informatie →

Onderzoek Biologische Agentia

Blootstelling aan biologische agentia, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot de biologische agentia behoren bacteriën, schimmels en virussen. Indien er een verhoogd risico is op blootstelling aan biologische agentia die mogelijk tot klachten of gezondheidsschade kunnen leiden, dient…

Meer informatie →

Onderzoek Beeldschermwerk

Regelmatig en langdurig werken in dezelfde houding kan op termijn leiden tot klachten aan spieren en gewrichten. Onder de werkplekken waar dit van toepassing is vallen ook beeldschermwerkplekken. De gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk hangen vooral samen met het mogelijk ontstaan van…

Meer informatie →

Basisveiligheid VCA (B-VCA) – Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA* (B-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist** is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven…

Meer informatie →

E

Eerste Hulp Basiscursus (EHBO)

De Arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). Naast de aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerstehulpverleners in dienst hebben. Bij een BHV-cursus worden alleen de levensreddende…

Meer informatie →

G

Onderzoek Blootstelling Geluid

Blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid kan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers ernstige en eventueel  onherstelbare schade toebrengen. Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie kan de aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk geluid geconstateerd worden.  In dat geval…

Meer informatie →

H

Veilig werken in H2S gebieden

Diwaterstofsulfide (H2S), meestal zwavelwaterstof genoemd, is een kleurloos, sterk ruikend giftig gas dat bijna iedereen wel herkent als de oorzaak van de geur van rotte eieren. Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen. Door de…

Meer informatie →

Veilig werken op hoogte

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken. Overlijden, (blijvende) invaliditeit,…

Meer informatie →

Hijsen in werkplaatsen Basiscursus & Herhaling

De cursus Hijsen in werkplaatsen is gericht op de specifieke omstandigheden bij het hijsen in uw bedrijf. Voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. een bezoek afgestemd welke hijswerktuigen en materialen in uw bedrijf gebruikt worden. Naar aanleiding daarvan verzorgt…

Meer informatie →

Hoogwerker Basiscursus & Herhaling

Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel…

Meer informatie →

Heftruckchauffeur Basiscursus en Herhaling

Het werken met heftrucks is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, er komen steeds meer goederen die vervoerd, op- en overgeslagen moeten worden. Elk jaar gebeuren er ca. 4000 ongevallen en incidenten met vorkheftrucks waarvan gemiddeld 5 met…

Meer informatie →

K

Onderzoek Klimaat

In het dagelijks werk worden we continue blootgesteld aan klimaatomstandigheden: koud, warm of  comfortabel klimaat. De mate waarin we last hebben van het klimaat wordt bepaald door een combinatie  van factoren van inspanning die we verrichten, de hoeveelheid kleding die…

Meer informatie →

L

Veilig verplaatsen van lasten

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het verplaatsen van lasten als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden…

Meer informatie →

R

RIE van de Zorg

Vanuit de markt kwamen vragen om een gebruiksvriendelijke, integrale risicomanagement oplossing voor de zorgbranche. Om die te ontwikkelen is Riepair gaan samenwerken met Stichting IZZ. Samen met pilotklanten en toetsende instanties hebben beide partijen een nieuw, gebruiksvriendelijk en integraal branche-…

Meer informatie →

S

Onderzoek Straling

In het dagelijks werk kunnen we op vele wijzen aan stralingworden blootgesteld. Vaak is niet duidelijk om welke soorten straling het gaat: ioniserende straling, niet-ioniserende straling en de vele verschijningsvormen ervan. Van ioniserende straling is sprake wanneer we het hebben…

Meer informatie →

Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen

Wanneer werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, is het nodig dat wordt nagegaan of de blootstelling kan leiden tot schade aan de gezondheid van de werknemers. Van bedrijven wordt verlangd dat ze een beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen…

Meer informatie →

Onderzoek Blootstelling Stoffen

De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie inventariseert onder andere de (vermoedelijke) aanwezigheid van schadelijke stoffen waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. Indien dit vermoeden bestaat dient de blootstelling te worden bepaald. Na een eerste inschatting zijn blootstellingsmetingen hierbij het beste middel. Voorbeelden…

Meer informatie →

T

Onderzoek Blootstelling Trillingen

Bij diverse werkzaamheden kunnen we tijdens het werk worden blootgesteld aan trillingen die de gezondheid en het welbevinden kunnen beïnvloeden. We onderscheiden hand-arm-trillingen en lichaamstrillingen. Hand-arm-trillingen ontstaan bij het vasthouden van trillend gereedschap, zoals boorhamers, slijptollen, motorkettingzagen, etc. Deze werkzaamheden…

Meer informatie →

V

Verwerkingsregister AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zullen vanaf deze datum moeten voldoen aan nieuwe richtlijnen op het gebied van persoonsgegevensverwerking. Ook bent u door de verantwoordingsplicht verantwoordelijk om aan te…

Meer informatie →

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) : Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA* (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist2 is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is….

Meer informatie →

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en de cultuur…

Meer informatie →

Verreiker Basiscursus & Herhaling (max. 10 t/m)

De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een oneffen terrein. Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs…

Meer informatie →

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL VCA)

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur…

Meer informatie →

Basisveiligheid VCA (B-VCA) – Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA* (B-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist** is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven…

Meer informatie →

W

Veilig werken langs de weg

Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de…

Meer informatie →
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer