Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen

Wanneer werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, is het nodig dat wordt nagegaan of de blootstelling kan leiden tot schade aan de gezondheid van de werknemers.

Van bedrijven wordt verlangd dat ze een beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen opstellen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld, in alle andere gevallen worden bedrijven (of branches) verplicht om zelf grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen.

De Arbowet verplicht de werkgever tot:

 • Een inventarisatie van gevaarlijke stoffen;
 • Het bijhouden van een register;
 • Een beoordeling van de feitelijke risico’s;
 • Het treffen van beschermende maatregelen ;
 • Voorlichting en instructie van alle relevante informatie aan de werknemers.

Riepair beschikt over deskundigen die voor u het gevaarlijke stoffen beleid kunnen ontwikkelen. Wij hebben een handzame methode ontwikkeld om stapsgewijs de risico’s van de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf te inventariseren. Deze methode voldoet aan de eisen die in normblad NEN-EN-ISO 689  worden gesteld.

Referenties

 • Arbowet en –besluit
 • REACH
 • GHS

Werkwijze

Riepair biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

 1. Oriëntatie; In een oriënterend bezoek/gesprek wordt nagegaan welke  gevaarlijke stoffen het betreft en hoe men ermee in contact kan komen. Op basis van deze gegevens wordt een passende offerte aangeboden voor een basisonderzoek naar de blootstelling.
 2. Basisonderzoek: De risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen worden geïnventariseerd en ingevoerd in het gevaarlijke stoffenregister. Zo nodig wordt een advies gegeven voor het opstellen van bedrijfsgrenswaarden. In aanvulling daarop wordt op locatie een beoordeling uitgevoerd van de werkmethoden waarbij werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt conform NEN-EN 689 (1995) een schatting gemaakt van de blootstelling, onderbouwd met oriënterende metingen.
 3. Rapportage; Op basis van de beoordeling van de blootstelling en de werkmethoden, wordt advies gegeven over het gevaarlijke stoffenbeleid en mogelijke maatregelen.
 4. Aanvullend onderzoek: Soms  blijkt uit het basisonderzoek, dat er meer gedetailleerd onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een blootstelingsmeting.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer