Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Blootstelling Stoffen

De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie inventariseert onder andere de (vermoedelijke) aanwezigheid van schadelijke stoffen waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. Indien dit vermoeden bestaat dient de blootstelling te worden bepaald. Na een eerste inschatting zijn blootstellingsmetingen hierbij het beste middel.

Voorbeelden van schadelijk of giftig stof zijn:

 • Asbestvezels;
 • Kwartsstof;
 • Houtstof.

Deze staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Voorbeelden van schadelijke of giftige dampen zijn:

 • Dieselmotoremissie (DME);
 • Lasrook;
 • Verfdampen;
 • Organische oplosmiddelen;
 • Anesthesiegassen en
 • Gassen in importcontainers

Voor vele stoffen zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld.

Referenties

 • Arbowet en Arbobesluit;
 • Grenswaardenlijst SER
 • Diverse normen voor monstername (NEN-EN-ISO 689, 481, 482) en analyse.

Werkwijze

Riepair biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

 1. Oriëntatie; In een oriënterend bezoek/gesprek wordt gekeken op welke locaties of functies metingen moeten worden verricht; hiervoor wordt een offerte gemaakt.
 2. Inventarisatie; De metingen worden op locatie uitgevoerd onder representatieve omstandigheden.
 3. Analyse; Afhankelijk van het soort stof/damp en de meetmethode worden de genomen monsters geanalyseerd door een gecertificeerd lab.
 4. Rapportage; De resultaten van de metingen worden getoetst aan de beschikbare grenswaarden en met aanbevelingen vastgelegd in een rapportage. Het bedrijf maakt op basis van de aanbevelingen een plan van aanpak.
 5. Herhalingsmetingen; Het kan nodig zijn herhalingsmetingen uit te voeren indien grenswaarden mogelijk overschreden kunnen worden. Nadat maatregelen zijn getroffen, is het gebruikelijk dat er  herhalingsmetingen worden uitgevoerd om te toetsen of de blootstellingen in de nieuwe situatie inderdaad onder de grenswaarde zijn.
 6. Actualiseren; Bij veranderde blootstelling ten gevolge van werkwijze of materialen zal opnieuw  nagegaan moeten worden of de blootstelling nog steeds onder de grenswaarde is.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer