Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Straling

In het dagelijks werk kunnen we op vele wijzen aan stralingworden blootgesteld. Vaak is niet duidelijk om welke soorten straling het gaat: ioniserende straling, niet-ioniserende straling en de vele verschijningsvormen ervan.

Van ioniserende straling is sprake wanneer we het hebben over radioactiviteit. Hiervan is sprake bij werkzaamheden gerelateerd aan een kerncentrale, ontwikkeling van radioactieve geneesmiddelen, blootstelling aan röntgen-straling in de gezondheidszorg, mijnbouw zoals bij de winning van aardgas en olie en bij de inzet van radio-actieve stoffen in de industrie bijv. als meetinstrument, maar ook in de atmosfeer of in woningen doordat bouwmaterialen radio-actief radongas uitzenden.

Ook van niet-ioniserende straling kennen we vele verschijningsvormen: warmtestraling, UV-straling, infrarode straling, laser en elektromagnetische velden zoals van GSM-telefoons, radar-installaties, elektriciteitsmasten, magnetrons, e.d.

Bij een te hoge dosis straling zullen medewerkers gezondheidseffecten ontwikkelen: soms al onmiddellijk na blootstelling (bijv. laser licht) in andere gevallen soms pas na tientallen jaren (langdurige blootstelling aan lage doses radioactiviteit).

Beoordeling van de blootstelling is nodig om uitsluitsel te kunnen geven over eventuele schadelijkheid van de aanwezige straling. Arbode Consultancy is in staat om deze metingen uit te voeren.

Referenties

  • Arbowet en –besluit
  • Kernenergiewet
  • Besluit stralingsbescherming
  • AI 27. Ioniserende straling
  • AI 39. Elektromagnetische velden
  • AI 60. Kunstmatige optische straling

Werkwijze

Meestal is in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vastgesteld dat er in het bedrijf mogelijk sprake is van stralingsbronnen die tot gezondheidsklachten zouden kunnen leiden.

Vervolgens is een verdiepend onderzoek nodig om deze blootstelling te beoordelen naar aard en mate.

De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan beschikbare grenswaarden, gerapporteerd en zo mogelijk worden aanbevelingen gegeven voor het nemen van maatregelen.

 

Maak meteen een afspraak!

 

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer